Milan Straka
Tel:736 202 145
straka@straka-strechy.eu
Radim 344 okr. Kolín